VKU

Giới thiệu tổng quan


P. KHCN&HTQT có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và xây dựng chiến lược phát triển toàn bộ hoạt động liên quan đến khoa học công nghệ (KHCN), công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp.

Thông báo

Hợp tác doanh nghiệp


Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích